สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document
วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
โหลด : [ 165 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
2.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โหลด : [ 138 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
3.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2545
โหลด : [ 134 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
4.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553
โหลด : [ 121 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
5.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4)พ.ศ.2562
โหลด : [ 117 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
6.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
โหลด : [ 132 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
7.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2553
โหลด : [ 131 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
8.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 (ฉ.3)
โหลด : [ 139 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
9.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
โหลด : [ 121 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
10.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
โหลด : [ 122 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
11.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3)พ.ศ.2553
โหลด : [ 112 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
12.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4)พ.ศ.2562
โหลด : [ 117 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
13.พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
โหลด : [ 124 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
14.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โหลด : [ 125 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
15.พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
โหลด : [ 114 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
16.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
โหลด : [ 109 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
17.คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 -2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
โหลด : [ 105 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
18.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560.PDF
โหลด : [ 145 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
19.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561 (1)
โหลด : [ 113 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
20. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
โหลด : [ 101 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ : 2021-08-14
 
21.พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
โหลด : [ 115 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

 

500x500