สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

Untitled Document
1. ประกาศแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์   2. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการุจริต   3. คู่มือการปฏิบัติงาน
4. แผนผังขั้นตอนกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์   5.บันทึกมอบหมายหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน   6. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม สพป.หนองคาย เขต 1
7. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   8. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   9. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10. ระเบียบวาระการประชุมทางไกล (video conference)   11. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   12. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
13. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   14. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   15. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
16.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม   17.แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   18.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นค 1
     
 

500x500