สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

  Untitled Document
ผู้บริหารการศึกษา

นายมติชน มูลสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0819545794
Matichon.munsut@gmail.com


นายบุญส่ง ขันทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0819651234
boonsong.takraw@gmail.com


นางสาวรุ่งนภา ธิศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0862278349
Thisri2518@gmail.com


นายพัชระ งามชัด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0817394499
pachara.ngamchad1973@gmail.com


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางปิยพร สิงห์สุวรรณ

นักวิชาการศึกษา

0910619146
piyaponjai@gmail.com


นางจีรพรรณ จเรรัชต์

นักวิชาการศึกษา

0817681611
karabooning@gmail.com


นายหยัด ขจรเกียรติผดุง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0885678960
yad8533@gmail.go.th


นายสหัสพงศ์ ธนสิทธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0815479362
sahutphongnk2@gmail.com


นางสาวอรวรรณ เมืองพวน

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

0629871224
tiktocktic@gmail.com


นางสาวเจนจิรา อัคราช

นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ

0970897889
a_bea_cee_11@hotmail.com


นายสมภาร บุตรศรี

นักวิชาการศึกษา

0636622241
somphanbutsri@gmail.com


นางสาวกิตติยา รินเพ็ง

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

0981238933
mochijomzon@hotmail.com


กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวภาวิณี คณิตประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0973056000
pawinee348@gmail.com


นางพรรณี หินวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0868514353
pannee.hinwan@gmail.com


นางภัทราพร กองแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0810506069
pattrapornkongkaew@gmail.com


นางสาวนภารัตน์ ตันนารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0956942644
napaauang22@gmail.com


นางสาววาสนา อุปัชฌาย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0857540758
tomtam258@hotmail.com


กลุ่มอำนวยการ

นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา

นักจัดการงานทั่วไป

0850067717
noisupapon@gmail.com


นายสมชัย จันทะคาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0896209422
somchai.chuntaculm@gmail.com


นางอุมาพร คงสนิท

นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

0896225589
aundeejung2513@gmail.com


นางนิภาดา ศรีเชียงสา

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

0862229119
nipada3792@gmail.com


นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษ

พนักงานขับรถ ส2/หัวหน้า

0939314451
ssumrit2506@gmail.com


นายวินัย รูปขันธ์

ช่างไม้ชั้น 4

0856386468
Winairoopkhun@gmail.com


นายเขตต์ โคตษา

ช่างไม้ชั้น 4

0856817589
kkeat2510@gmail.com


นายสิทธิชัย ศริจันโท

พนักงานพัสดุ ส 3

0610652238
Sitthichai170216@gmail.com


นายโยธิน จิตต์อำมาตย์

พนักงานธุรการ ส 4

0930735658
yothin25062506@gmail.com


นายสุวรรณ มาลาศรี

พนักงานขับรถ

0813911854
Suwan24062507@gmail.com


นายสไกรจักร วงศ์นุกูล

พนักงานธุรการ ส 4

0819541358
sakai2508@gmail.com


นายศุภกร พลพิทักษ์

พนักงานขับรถ

0860022590
suphakon1964@gmail.com


นางสาวนุสรา อาสนานิ

พนักงานพิมพ์ดีด

0896213791
nasre2626@gmail.com


นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

0862187052
jinda_kui@hotmail.com


นางสาวปริญธิดา เทพารักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


fanglikee@gmail.com


นายสมพงษ์ บุตรโชติ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

0645516253
fanglikee@gmail.com


นายสุกรร ตันนารัตน์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


fanglikee@gmail.com


นางจริญญา นาคเสน

แม่บ้าน

0955848619
Jarinya25122512@gmail.com


กลุ่มกฎหมายและคดี

นายเนาวรัตน์ จาดฤทธิ์

นิติกร

0803564220
naoth3110@gmail.com


นายกริสดา พันธุ์สมบัติ

นิติกร

0814717074
KrissadaPhunsombat@gmail.com


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสังวาล ชาวเหนือ

นักวิชาการเงินและบัญชี

0815454968
sangwanchaonuea@gmail.com


นางไพรัตน์ กงนาง

นักวิชาการเงินและบัญชี

0834521718
pairatkongnang@gmail.com


นางจิราพร กตารัตน์

นักวิชาการพัสดุ

093-3254696
Katajira820@gmail.com


นางพิลัยพร หมั่นพลศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

0878567769
pilaiphon24@gmail.com


นางสาววิลาวัลย์ ชำมะลี

นักวิชาการเงินและบัญชี

0864119321
wilawanchjoy@gmail.com


นางมยุรี สายืน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

0862222655
mayuree.sayuen655@gmail.com


นางสาวปรีญาพร สว่างอารมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0810605609
PPORPREEYA.S@gmail.com


นางสาวศิราภรณ์ โคตรชมพู

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


fanglikee@gmail.com


นางสาวญาณิกา จันทรวิจิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0866459190
puk_5596@hotmail.com


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางศศิญา ศรีธนบุตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

0847916899
Sasiya.Sritanabut@gmail.com


นางสาววิริยา มาลายุทธศรี

นักทรัพยากรบุคคล

0969537228
Viriya.m7@gmail.com


นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0942765225
De.tonaor@gmail.com


กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

0819650512
Psycho154p15@gmail.com


นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณ

นักทรัพยากรบุคคล

061-6212287
Thidawan485@gmail.com


นางสาวสุชัญญา ลุนาวงค์

นักทรัพยากรบุคคล

0636622261
Suchany.lun@gmail.com


นายศิริศาสตร์ สีต่างคำ

นักทรัพยากรบุคคล

0855344871
Waratohaya_sart@hotmail.com


นายปรีชัย ศรีชัยโย

นักทรัพยากรบุคคล

0988982579
pcs4572@gmail.com


นางสาวปิยะนุช สมคุณา

นักทรัพยากรบุคคล

0879475092
piyanut0330@gmail.com


นางสาวทัศภรณ์ คำหาญ

นักทรัพยากรบุคคล

0882824869
tassapron21@gmail.com


นางสาวสุจิตตรา เหล่าหงษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0956566634
nongbossy1905@gmail.com


นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0996149650
Poyandpoy2345@gmail.com


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์

ศึกษานิเทศก์

0897116240
kuerith2505@gmail.com


นายวิวัฒน์ ผาวันดี

ศึกษานิเทศก์

0815444675
wiwatphawandee@gmail.com


นางสมหมาย โยธากุล

ศึกษานิเทศก์

0819643173
Sommai Yothakul@gmail.com


นางมติภา ชัยชิต

ศึกษานิเทศก์

0954635944
jeabmatipa@gmail.com


นางฉวีวรรณ โยคิน

ศึกษานิเทศก์

0885733312
Chaweewanyokin@gmail.com


นางจิตราพร ราชบัณฑิต

ศึกษานิเทศก์

0877745034
Jitraporn381@gmail.com


นายชาตรี ราชบัณฑิต

ศึกษานิเทศก์

0955989923
chatree.nkeu1@gmail.com


นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์

ศึกษานิเทศก์

0812802482
kitchaya2482@gmail.com


นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียว

ศึกษานิเทศก์

0625954665
rawiwan.rpk14@gmail.com


นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาน

ศึกษานิเทศก์

0918674054
cchitwinyan@gmail.com


นางจารุวรรณ จันทร์ใบ

ศึกษานิเทศก์

0918674209
jj_43000@hotmail.com


นางสาววิไลพร พรมศรี

ศึกษานิเทศก์

0956637824
wpjum2552@gmail.com


นางสาวพวงชมพู พันธุวร

ศึกษานิเทศก์

0874220055
puangchompoo28@gmail.com


นางสาวธันย์ชนก อินเสมียน

ศึกษานิเทศก์

0857407290
phimphan33@gmail.com


นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต

ศึกษานิเทศก์

0637460055
phisalynantt@gmail.com


นางสวาท ไตรโยธี

เจ้าพนักงานธุรการ

0810525508
Sawattraiyotee@gmail.com


นางสาวกรรณิกา พรมเขต

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

085 - 6391796
fanglikee@gmail.com


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

นางสาวฤตินันท์ บุญกอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0987914565
rueti.b@gmai.com


นายณัฐพงษ์ จิตชัย

พนักงานราชการ(ครู)

0847923112
fanglikee@gmail.com


หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญจะมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0635731456
phimphamn33@gmail.com


 

500x500