สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 
1
  ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  แผนยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
2
  การประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
3
  การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
  Social Netwoek
  Q&A ถามตอบ
 
4
  การดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
5
  การปฎิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 
6
  การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
 
7
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
8
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ รายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี
 
9
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
10
  การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประฑฤติมิชอบ
  แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
11
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
12
  เจตจำนงของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
13
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินงานเพื่อความเสี่ยงการทุจริต
 
14
  การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
15
  แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
16
  มาตรการส่งเสริมความโป่งใสและป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

500x500