ระบบจัดการเว็บไซต์ สพป.หนองคาย 1

โปรแกรมหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ OSCP

โปรแกรม เบิก-จ่าย วัสดุสำนักงานออนไลน์

ระบบคลังข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ระบบคลังข้อมูล O-NET , NT


ระบบรับ - ส่งเอกสาร (E-OFFICE)

ระบบลงเวลาปฎิบัติราชการออนไลน์