วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
Untitled Document
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  ค่านิยมองค์กร
  ยุทธศาสตร์
  นโยบาย
  คู่มือการปฎิบัติงาน สพป.นค 1
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  Data : - พันธกิจ

พันธกิจ

1.    ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มอายุได้รับการศึกษา           
   อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

2.    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3.    พัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

4.    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.    จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

6.    บริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วม