วันที่ 08 เมษายน 2563  
   
Untitled Document
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  ค่านิยมองค์กร
  ยุทธศาสตร์
  นโยบาย
  คู่มือการปฎิบัติงาน สพป.นค 1
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  Data : - พันธกิจ

พันธกิจ

1.   ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มอายุได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี คุณภาพสู่มาตรฐานสากล

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.  พัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ
5.  บริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้าง
                 ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.