วันที่ 08 เมษายน 2563  
   
Untitled Document
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  ค่านิยมองค์กร
  ยุทธศาสตร์
  นโยบาย
  คู่มือการปฎิบัติงาน สพป.นค 1
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  Data : - เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึง เสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

3.  สถานศึกษาทุกแห่งมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และผู้รับบริการ

4.  หน่วยงานในสังกัดมีระบบการพัฒนาบุคคลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐทุกองค์กร

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.