วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
Untitled Document
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  เป้าประสงค์
  ค่านิยมองค์กร
  ยุทธศาสตร์
  นโยบาย
  คู่มือการปฎิบัติงาน สพป.นค 1
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  Data : - เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึง เสมอภาค และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

3.  หน่วยงานในสังกัดมีและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งผู้รับบริการ

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. หน่วยงานในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยเน้นการมีส่วนร่วม