วันที่ 25 มิถุนายน 2562  
   
 
    TOP 10
    TOP 4 VDO
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
    วิสัยทัศน์
    พันธกิจ
    เป้าประสงค์
    ค่านิยมองค์กร
    ยุทธศาสตร์
    นโยบาย
    คู่มือการปฎิบัติงาน สพป.นค 1
    ขั้นตอนการบริการ/อำนวยความสะดวก
    ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนิเทศติดตามฯ
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    กลุ่มตรวจสอบภายใน
    กลุ่มนโยบายและแผน

โปรแกรมภายใน
Gallery/ภาพรวมกิจกรรม(ทั่วไป)
 

Untitled Document

สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร โรงเรียนวิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 19.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารการจั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลสภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 19.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านพวก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอ่านออก เขียนได้โรงเรียนบ้านบง...
ภาพทั้งหมด : 8

ข่าวสารจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item

Portfolio Item
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.