1
แผนปฎิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
เอกสารหลักฐานการเผยแพร่
ไฟล์เล่มแผนปฎิบัติการประจำปี

2
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
เอกสารหลักฐานการเผยแพร่
ไฟล์เล่มรายงาน

3
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี
3.1
ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
 
คู่มือการเข้าดูรายงาน
เอกสารหลักฐานการเผยแพร่
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
3.2
การใช้จ่ายงบประมาณ
 
คู่มือการเข้าดูรายงาน
เอกสารหลักฐานการเผยแพร่
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ