ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

   1. สรุปข้อมูลบุคคลากร
   2. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
   3. ข้อมูลระยะทาง จากโรงเรียน ถึง สพป.
   4. จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
   5. ข้อมูลนักเรียนรวมแยกตามประเภทความพิการ
   6. โรงเรียนแยกขนาดตามจำนวนนักเรียน
   7. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
   8. จำนวนนักเรียนขาดแคลน
   9. จำนวนนักเรียนจำแนกตาม ชั้น เพศ
   10. จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
   12. จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
   13. จำนวนนักเรียนติด G
   14. จำนวนนักเรียนทั้งหมด
   15. จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน และครู
   16. นักเรียนด้อยโอกาส
   17. ข้อมูลบุคลากร จำนวน รายโรง