ใบรับรองการจ่ายเงินเดิอนและเงินอื่นๆ
เลขประจำตัวประชาชน
เลือกเดือน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (สพป.หนองคาย เขต 1)