ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2565
เลขประจำตัวประชาชน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (สพป.หนองคาย เขต 1)