ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2565-2566
ปี พ.ศ.
เลขประจำตัวประชาชน
เลือกประเภท
คู่มือการใช้งาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (สพป.หนองคาย เขต 1)

จํานวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ใบรับรองการหักภาษี

page counter