จํานวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service :
free hit counter
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Smart Area : AMSS v 2563)

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password
สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชนลืมรหัสผ่าน..? ผู้ดูแลระบบ รร. เว็บไซต์ สพท.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 http://www.nkedu1.go.th/