สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document

นโยบาย


นโยบายที่ 1      พัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย
นโยบายที่ 2      โรงเรียนสวย นักเรียนสดใส ปลอดภัยทุกพื้นที่
นโยบายที่ 3      พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นโยบายที่ 4      พัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้าน
นโยบายที่ 5      จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
นโยบายที่ 6      ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นโยบายที่ 7      จัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและประชาธิปไตย
นโยบายที่ 8      บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ

จากนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้กำหนดกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เป็น 6 กลยุทธ์ ดังนี้


กลยุทธ์ที่ 1       จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2       จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3       พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์ที่ 4       สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5       จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6        พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 

 

500x500