สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

Untitled Document

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
***คำชี้แจง***
1. กรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ
2. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินงานให้ท่าน
   ได้ทราบจะตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง
3. ช่องทางนี้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน
   ทางช่องทางออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
   ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

*** หมายเหตุ : การร้องเรียนการเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ทางไลน์อัตโนมัติ
 
 

 

 


คำแนะนำการติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้


 - ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน              
  เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้
  เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป 
- สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

               

 
 

500x500