สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document
วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
โหลด : [ 1524 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
2.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โหลด : [ 865 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
3.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2545
โหลด : [ 543 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
4.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553
โหลด : [ 430 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
5.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4)พ.ศ.2562
โหลด : [ 424 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
6.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
โหลด : [ 400 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
7.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
โหลด : [ 432 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
8.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3)
โหลด : [ 476 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
9.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
โหลด : [ 444 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
10.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
โหลด : [ 414 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
11.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)
โหลด : [ 404 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
12.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 ( ฉบับที่ 4 )
โหลด : [ 427 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
13. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
โหลด : [ 399 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
14. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
โหลด : [ 437 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
15. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โหลด : [ 418 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2022-05-11
 
16. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
โหลด : [ 414 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2023-07-03
 
17.พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
โหลด : [ 137 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2023-07-03
 
18.พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
โหลด : [ 117 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2023-07-03
 
19.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
โหลด : [ 108 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2023-07-03
 
20.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
โหลด : [ 103 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2023-07-03
 
21.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561 (1)
โหลด : [ 124 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2023-07-03
 
22.คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 -2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
โหลด : [ 127 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2023-07-03
 
23.คำสั่ง คสช. 19-2560
โหลด : [ 104 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2023-07-03
 
24.พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความแห่งชาติ ที่ 19.2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ.2565
โหลด : [ 117 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2024-06-27
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปีพ.ศ. 2564
โหลด : [ 4 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

วันที่ประกาศ
2024-06-27
 
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
โหลด : [ 5 ] ครั้ง   โหลดเอกสารที่นี่

 

500x500