สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document
วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
โหลด : [ 67 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
โหลด : [ 60 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
โหลด : [ 56 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
โหลด : [ 54 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
โหลด : [ 58 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
โหลด : [ 58 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
โหลด : [ 47 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
โหลด : [ 59 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
โหลด : [ 54 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โหลด : [ 53 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561
โหลด : [ 55 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ
โหลด : [ 53 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
โหลด : [ 54 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
โหลด : [ 47 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
โหลด : [ 54 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
โหลด : [ 59 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560
โหลด : [ 50 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
18 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
โหลด : [ 53 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
โหลด : [ 50 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
โหลด : [ 53 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
22 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
โหลด : [ 52 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2020-07-15
 
23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
โหลด : [ 55 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

 

500x500