สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

Untitled Document
1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    
3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   4. รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
         
งานตรวจสอบภายใน
การขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
การขอมีบัตร
ขอพระราชทานเพลิงศพ
ขอสำเนา ก.พ.7
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ขอเอกสารปริมาณสถานศึกษา
แผนผังการให้บริการ กลุ่มนิเทศ-เพิ่มเติม
     
 

500x500