สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

  Untitled Document
ผู้บริหารการศึกษา

นางสาวรุ่งนภา ธิศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Thisri2518@gmail.com


นางฐิติพร เขมกรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

thitipornart@gmail.com


นายอรัญ เทือกขันตี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

aran.kantee2519@gmail.com


นายชัยยงค์ คลังกลาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

chaiyongklungklang@gmail.com


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววิริยา มาลายุทธศรี

นักทรัพยากรบุคคล

Viriya.m7@gmail.com


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสังวาล ชาวเหนือ

นักวิชาการเงินและบัญชี

sangwanchaonuea@gmail.com


นางไพรัตน์ กงนาง

นักวิชาการเงินและบัญชี

pairatkongnang@gmail.com


นางจิราพร กตารัตน์

นักวิชาการพัสดุ

Katajira820@gmail.com


นางพิลัยพร หมั่นพลศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

pilaiphon24@gmail.com


นางสาววิลาวัลย์ ชำมะลี

นักวิชาการเงินและบัญชี

wilawanchjoy@gmail.com


นางสาววาสนา อุปัชฌาย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

tomtam258@hotmail.com


นางมยุรี สายืน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

mayuree.sayuen655@gmail.com


นางสาวศิราภรณ์ โคตรชมพู

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

fanglikee@gmail.com


นางสาวยุพา นิยะนุช

นักวิชาการพัสดุ

yupa_ni@hotmail.com


นางสาวศศิตา นามบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

sasitaa@hotmail.com


นางสาวปรีญาพร สว่างอารมย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

PPORPREEYA.S@gmail.com


นางสาวละอองทิพย์ อินทะราช

ธุรการโรงเรียน

laongtip.intarach@gmail.com


นางสาวมณีนุช มณีแสน

ธุรการโรงเรียน

Maneenutmaneesean@gmail.com


นางสาวธัญญา ปานบุญ

ธุรการโรงเรียน

thanya.mind12@gmail.com


นางสาวณัฐพร หล้าสวย

ธุรการโรงเรียน

nustypang@gmail.com


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายวิวัฒน์ ผาวันดี

ศึกษานิเทศก์

wiwatphawandee@gmail.com


นางมติภา ชัยชิต

ศึกษานิเทศก์

jeabmatipa@gmail.com


นางฉวีวรรณ โยคิน

ศึกษานิเทศก์

Chaweewanyokin@gmail.com


นางจิตราพร ราชบัณฑิต

ศึกษานิเทศก์

Jitraporn381@gmail.com


นายชาตรี ราชบัณฑิต

ศึกษานิเทศก์

chatree.nkeu1@gmail.com


นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์

ศึกษานิเทศก์

kitchaya2482@gmail.com


นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาน

ศึกษานิเทศก์

cchitwinyan@gmail.com


นางจารุวรรณ จันทร์ใบ

ศึกษานิเทศก์

jj_43000@hotmail.com


นางสาววิไลพร พรมศรี

ศึกษานิเทศก์

wpjum2552@gmail.com


นางสาวพวงชมพู พันธุวร

ศึกษานิเทศก์

puangchompoo28@gmail.com


นางสาวธันย์ชนก อินเสมียน

ศึกษานิเทศก์

phimphan33@gmail.com


ว่าที่ร.ต.หญิงสุภาฤดี กอผจญ

ศึกษานิเทศก์

Supa.koy2522@gmail.com


นางสาวกรรณิกา พรมเขต

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

fanglikee@gmail.com


นายคมสัน นาสมโภชน์

ศึกษานิเทศก์

komdan8627@gmail.com


นางสาวมีกวินท์ ป้องโล่ห์

ครู

Mieekawin1987wimmy@gmail.com


กลุ่มกฎหมายและคดี

นายกริสดา พันธุ์สมบัติ

นิติกร

KrissadaPhunsombat@gmail.com


กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

Psycho154p15@gmail.com


นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณ

นักทรัพยากรบุคคล

Thidawan485@gmail.com


นายศิริศาสตร์ สีต่างคำ

นักทรัพยากรบุคคล

Waratohaya_sart@hotmail.com


นายปรีชัย ศรีชัยโย

นักทรัพยากรบุคคล

pcs4572@gmail.com


นางสาวปิยะนุช  สมคุณา

นักทรัพยากรบุคคล

piyanut0330@gmail.com


นางสาวรัชนิกร หมอยาเก่า

นักทรัพยากรบุคคล

ratchani05@gmail.com


นางสาวทัศภรณ์ คำหาญ

นักทรัพยากรบุคคล

tassapron21@gmail.com


นางสาวบุษบา ภูเรืองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

bussaba91985@gmail.com


นางสาวสุจิตตรา เหล่าหงษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

nongbossy1905@gmail.com


นายกรีฑา แสงจันทร์

นักทรัพยากรบุคคล

keetajokeeta@gmail.com


กลุ่มอำนวยการ

นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา

นักจัดการงานทั่วไป

noisupapon@gmail.com


นางอุมาพร คงสนิท

นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

aundeejung2513@gmail.com


นางนิภาดา ศรีเชียงสา

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

nipada3792@gmail.com


นายวินัย รูปขันธ์

ช่างไม้ชั้น 4

Winairoopkhun@gmail.com


นายหยัด ขจรเกียรติผดุง

นักวิชาการศึกษา

yad8533@gmail.go.th


นายพีระพงค์ พิมษร

นักจัดการงานทั่วไป

peerapong_nk@hotmail.com


นายเขตต์ โคตษา

ช่างไม้ชั้น 4

kkeat2510@gmail.com


นายสิทธิชัย ศริจันโท

พนักงานพัสดุ ส 3

Sitthichai170216@gmail.com


นายสุวรรณ มาลาศรี

พนักงานขับรถ

Suwan24062507@gmail.com


นางสาวนุสรา อาสนานิ

พนักงานพิมพ์ดีด

nasre2626@gmail.com


นายสมพงษ์ บุตรโชติ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

fanglikee@gmail.com


นายสุกรร ตันนารัตน์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

fanglikee@gmail.com


นายนพนันท์ ตันนารัตน์

พนักงานขับรถ

Nopphanan8904@gmail.com


นางสาวอนงค์นาถ ขวัญเมือง

แม่บ้าน

anongnat6649@gmail.com


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

นางสาวฤตินันท์ บุญกอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

rueti.b@gmai.com


นายขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร

พนักงานราชการ(ครู)

ktumit2565@gmail.com


นายประพฤทธิ์ รัตจุมพฏ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

pond042244455@gmail.com


หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวอรอุษา บุตวงศ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

onusaboot@gmail.com


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางปิยพร สิงห์สุวรรณ

นักวิชาการศึกษา

piyaponjai@gmail.com


นางสาวจีรพรรณ หินวรรณ

นักวิชาการศึกษา

karabooning@gmail.com


นายสมภาร บุตรศรี

นักวิชาการศึกษา

somphanbutsri@gmail.com


นางสาวกิตติยา รินเพ็ง

นักวิชาการศึกษา

mochijomzon@hotmail.com


นางสาวจันทร์จิรา โพธิเสน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

janjirapotisen@gmail.com


นางสาวปริญธิดา เทพารักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

fanglikee@gmail.com


นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล

นักจิตวิทยาโรงเรียน

De.tonaor@gmail.com


นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญจะมี

นักวิชาการศึกษา

phimphamn33@gmail.com


นายณัฐวัตร คณะวาปี

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

edu60819302017@gmail.com


กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวภาวิณี คณิตประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

pawinee348@gmail.com


นางพรรณี หินวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

pannee.hinwan@gmail.com


นางสาวนภารัตน์ ตันนารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

napaauang22@gmail.com


นางสาวสุชัญญา ลุนาวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

sulu03@hotmail.co.th


นางอาทิตยวรรณ สาริคาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

arthitayawan.p@gmail.com


นางสาวญาณิกา จันทรวิจิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

puk_5596@hotmail.com


 

500x500