สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

  Untitled Document
ผู้บริหารการศึกษา

นายมติชน มูลสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Matichon.munsut@gmail.com
0819545794


นายบุญส่ง ขันทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

boonsong.takraw@gmail.com
0819651234


นางสาวรุ่งนภา ธิศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Thisri2518@gmail.com
0862278349


นายพัชระ งามชัด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

pachara.ngamchad1973@gmail.com
0817394499


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์

ศึกษานิเทศก์

kuerith2505@gmail.com
0897116240


นายวิวัฒน์ ผาวันดี

ศึกษานิเทศก์

wiwatphawandee@gmail.com
0815444675


นางสมหมาย โยธากุล

ศึกษานิเทศก์

Sommai Yothakul@gmail.com
0819643173


นางมติภา ชัยชิต

ศึกษานิเทศก์

jeabmatipa@gmail.com
0954635944


นางฉวีวรรณ โยคิน

ศึกษานิเทศก์

Chaweewanyokin@gmail.com
0885733312


นางจิตราพร ราชบัณฑิต

ศึกษานิเทศก์

Jitraporn381@gmail.com
0877745034


นายชาตรี ราชบัณฑิต

ศึกษานิเทศก์

chatree.nkeu1@gmail.com
0955989923


นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์

ศึกษานิเทศก์

kitchaya2482@gmail.com
0812802482


นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียว

ศึกษานิเทศก์

rawiwan.rpk14@gmail.com
0625954665


นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาน

ศึกษานิเทศก์

cchitwinyan@gmail.com
0918674054


นางจารุวรรณ จันทร์ใบ

ศึกษานิเทศก์

jj_43000@hotmail.com
0918674209


นางสาววิไลพร พรมศรี

ศึกษานิเทศก์

wpjum2552@gmail.com
0956637824


นางสาวพวงชมพู พันธุวร

ศึกษานิเทศก์

puangchompoo28@gmail.com
0874220055


นางสาวธันย์ชนก อินเสมียน

ศึกษานิเทศก์

phimphan33@gmail.com
0857407290


นางสวาท ไตรโยธี

เจ้าพนักงานธุรการ

Sawattraiyotee@gmail.com
0810525508


นางสาวกรรณิกา พรมเขต

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

fanglikee@gmail.com
085 - 6391796


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร

นางสาวฤตินันท์ บุญกอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

rueti.b@gmai.com
0987914565


นายณัฐพงษ์ จิตชัย

พนักงานราชการ(ครู)

fanglikee@gmail.com
0847923112


นายกรีฑา แสงจันทร์

เจ้าหน้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

keetajokeeta@gmail.com
0623655634


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสังวาล ชาวเหนือ

นักวิชาการเงินและบัญชี

sangwanchaonuea@gmail.com
0815454968


นางไพรัตน์ กงนาง

นักวิชาการเงินและบัญชี

pairatkongnang@gmail.com
0834521718


นางจิราพร กตารัตน์

นักวิชาการพัสดุ

Katajira820@gmail.com
093-3254696


นางพิลัยพร หมั่นพลศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

pilaiphon24@gmail.com
0878567769


นางสาววิลาวัลย์ ชำมะลี

นักวิชาการเงินและบัญชี

wilawanchjoy@gmail.com
0864119321


นางสาววาสนา อุปัชฌาย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

tomtam258@hotmail.com
0857540758


นางมยุรี สายืน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

mayuree.sayuen655@gmail.com
0862222655


นางสาวปรีญาพร สว่างอารมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

PPORPREEYA.S@gmail.com
0810605609


นางสาวศิราภรณ์ โคตรชมพู

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

fanglikee@gmail.com


กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวภาวิณี คณิตประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

pawinee348@gmail.com
0973056000


นางพรรณี หินวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

pannee.hinwan@gmail.com
0868514353


นางภัทราพร กองแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

pattrapornkongkaew@gmail.com
0810506069


นางสาวนภารัตน์ ตันนารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

napaauang22@gmail.com
0956942644


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางปิยพร สิงห์สุวรรณ

นักวิชาการศึกษา

piyaponjai@gmail.com
0910619146


นางจีรพรรณ จเรรัชต์

นักวิชาการศึกษา

karabooning@gmail.com
0817681611


นายหยัด ขจรเกียรติผดุง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

yad8533@gmail.go.th
0885678960


นางสาวอรวรรณ เมืองพวน

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

tiktocktic@gmail.com
0629871224


นายสมภาร บุตรศรี

นักวิชาการศึกษา

somphanbutsri@gmail.com
0636622241


นางสาวกิตติยา รินเพ็ง

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

mochijomzon@hotmail.com
0981238933


นางสาวพลอยนภัส แสนสุข

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

toktaks.towers@gmail.com
0800759727


กลุ่มกฎหมายและคดี

นายเนาวรัตน์ จาดฤทธิ์

นิติกร

naoth3110@gmail.com
0803564220


นายกริสดา พันธุ์สมบัติ

นิติกร

KrissadaPhunsombat@gmail.com
0814717074


หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

jinda_kui@hotmail.com
0862187052


นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญจะมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

phimphamn33@gmail.com
0635731456


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางศศิญา ศรีธนบุตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

Sasiya.Sritanabut@gmail.com
0847916899


นางสาววิริยา มาลายุทธศรี

นักทรัพยากรบุคคล

Viriya.m7@gmail.com
0969537228


นางสาวณัฐฐาพร แสนกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

De.tonaor@gmail.com
0942765225


กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

Psycho154p15@gmail.com
0819650512


นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณ

นักทรัพยากรบุคคล

Thidawan485@gmail.com
061-6212287


นางสาวสุชัญญา ลุนาวงค์

นักทรัพยากรบุคคล

Suchany.lun@gmail.com
0636622261


นายศิริศาสตร์ สีต่างคำ

นักทรัพยากรบุคคล

Waratohaya_sart@hotmail.com
0855344871


นายปรีชัย ศรีชัยโย

นักทรัพยากรบุคคล

pcs4572@gmail.com
0988982579


นางสาวปิยะนุช สมคุณา

นักทรัพยากรบุคคล

piyanut0330@gmail.com
0879475092


นางสาวทัศภรณ์ คำหาญ

นักทรัพยากรบุคคล

tassapron21@gmail.com
0882824869


นางสาวสุจิตตรา เหล่าหงษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

nongbossy1905@gmail.com
0956566634


กลุ่มอำนวยการ

นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา

นักจัดการงานทั่วไป

noisupapon@gmail.com
0850067717


นายสมชัย จันทะคาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

somchai.chuntaculm@gmail.com
0896209422


นางอุมาพร คงสนิท

นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ

aundeejung2513@gmail.com
0896225589


นางนิภาดา ศรีเชียงสา

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

nipada3792@gmail.com
0862229119


นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษ

พนักงานขับรถ ส2/หัวหน้า

ssumrit2506@gmail.com
0939314451


นายวินัย รูปขันธ์

ช่างไม้ชั้น 4

Winairoopkhun@gmail.com
0856386468


นายเขตต์ โคตษา

ช่างไม้ชั้น 4

kkeat2510@gmail.com
0856817589


นายสิทธิชัย ศริจันโท

พนักงานพัสดุ ส 3

Sitthichai170216@gmail.com
0610652238


นายโยธิน จิตต์อำมาตย์

พนักงานธุรการ ส 4

yothin25062506@gmail.com
0930735658


นายสุวรรณ มาลาศรี

พนักงานขับรถ

Suwan24062507@gmail.com
0813911854


นายสไกรจักร วงศ์นุกูล

พนักงานธุรการ ส 4

sakai2508@gmail.com
0819541358


นายศุภกร พลพิทักษ์

พนักงานขับรถ

suphakon1964@gmail.com
0860022590


นางสาวนุสรา อาสนานิ

พนักงานพิมพ์ดีด

nasre2626@gmail.com
0896213791


นางสาวปริญธิดา เทพารักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

fanglikee@gmail.com


นางสาวญาณิกา จันทรวิจิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

puk_5596@hotmail.com
0866459190


นายสมพงษ์ บุตรโชติ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

fanglikee@gmail.com
0645516253


นายสุกรร ตันนารัตน์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

fanglikee@gmail.com


นางจริญญา นาคเสน

แม่บ้าน

Jarinya25122512@gmail.com
0955848619


 

500x500