สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document
คลิป กิจกรรม/VTR
 • การประชุมชี้แจงการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รูปแบบออนไลน์) วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซค์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
 • อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน PA
 • ผอ สพป หนองคาย เขต 1 ประธานประกอบพิธีประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
 • ประชุมชี้แจงข้อเสนอแนะการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมตามโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom
 • การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ zoom
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ๒๗ ก.พ ๒๕๖๖
 • การประชุมออนไลน์แนวทางการจัดทำเอกสารผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด (สพป.หนองคาย เขต 1)
 • การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2566
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการปรัเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
 • การประชุมชี้แจงการปรฎิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการดำเนินการทำสอบฯ ผ่านโปรแกรม Zoom
 • โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566
 • ประชุมประธานเครือข่าย 2023
 • การประชุมเพื่อเสนอแนะการจัดทำเอกสารการคัดเลือกรางวัล "ครูดีในดวงใจ"
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2565
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการสร้างสื่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน CAPCUT
 • "การใช้สื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์มทางการศึกษา"ด้วยระบบ OBEC Content Centerวันที่ 8 กันยายน 2565
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
 • การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (Data Management Center : DMC)
 • ประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21
 • สพป.หนองคาย 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจานดาวเที่ยม DLTV
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนครูภาษาไทย สพป.หนองคาย เขต ๑

 

500x500