สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document
คลิป กิจกรรม/VTR
  • เจตจำนงสุจริดในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
  • ภาคบ่าย ---- การบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก
  • การบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก
  • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดปีการศึกษา ๒๕๖๖
  • กองทุนสวัสดิการ เพื่อสงเคราะห์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
  • การประชุมชี้แจงการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รูปแบบออนไลน์) วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซค์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
  • อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน PA
  • ผอ สพป หนองคาย เขต 1 ประธานประกอบพิธีประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
  • ประชุมชี้แจงข้อเสนอแนะการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมตามโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom
  • การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ zoom
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ๒๗ ก.พ ๒๕๖๖
  • การประชุมออนไลน์แนวทางการจัดทำเอกสารผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด (สพป.หนองคาย เขต 1)
  • การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2566
  • การประชุมชี้แจงแนวทางการปรัเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
  • การประชุมชี้แจงการปรฎิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการดำเนินการทำสอบฯ ผ่านโปรแกรม Zoom
  • โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ปีงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566
  • ประชุมประธานเครือข่าย 2023
  • การประชุมเพื่อเสนอแนะการจัดทำเอกสารการคัดเลือกรางวัล "ครูดีในดวงใจ"
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2565
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการสร้างสื่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชัน CAPCUT
  • "การใช้สื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์มทางการศึกษา"ด้วยระบบ OBEC Content Centerวันที่ 8 กันยายน 2565
  • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
  • การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (Data Management Center : DMC)
  • ประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21
  • สพป.หนองคาย 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจานดาวเที่ยม DLTV
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนครูภาษาไทย สพป.หนองคาย เขต ๑

 

500x500