สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

500x500