สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 
 

1
 
24-06
2565
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 ผู้ชม 30 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
13-06
2565
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูสอนชาวไทยเพื่อเป็นครูสอนภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพ ผู้ชม 32 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
06-05
2565
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการรับย้ายฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 46 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
27-04
2565
  ยกเลิกประกาศรายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ผู้ชม 52 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
08-04
2565
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ สพป.หนองคาย เขต 1 ผู้ชม 52 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
08-04
2565
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 68 คน
7
 
30-03
2565
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 77 คน
8
 
29-03
2565
  Recruitment of foreign teachers or Thai teachers to work as English and Chinese teachers in Quality Public School managed by the Nong Khai Primary Educational Service Area Office 1 ผู้ชม 66 คน
9
 
28-03
2565
  รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพ ผู้ชม 67 คน
10
 
14-03
2565
  ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ ตามมติ กศจ.หนองคาย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ชม 73 คน
   
 
ประกาศหาผู้ลงทุน
07-06-2565 ผู้ชม : 63 คน
 
1
 
24-06
2565
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 ผู้ชม 110 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
17-06
2565
  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 ผู้ชม 47 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
07-06
2565
  ประกาศหาผู้ลงทุน ผู้ชม 63 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
31-05
2565
  รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ (ครั้งที่ 4 ) ผู้ชม 105 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
19-05
2565
  เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอเต้นประกอบเพลง ผู้ชม 76 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
19-05
2565
  การใช้งานระบบการแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน (e-compensate) ผู้ชม 47 คน
7
 
06-05
2565
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการรับย้ายฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 120 คน
8
 
27-04
2565
  ยกเลิกประกาศรายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ผู้ชม 75 คน
9
 
27-04
2565
  ยกเลิกประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษากรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 ผู้ชม 60 คน
10
 
25-04
2565
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรกำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ผู้ชม 80 คน
   
1
 
02-06
2565
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุด (ด้วยวิธี e-bidding) ผู้ชม 63คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
02-05
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา(เลือกรายการ) แบบ 1 และแบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 80คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
02-05
2565
  การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ, โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 78คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
20-04
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน ๔๐ โรงเรียน (e-bidding) ผู้ชม 81คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
24-03
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา (e-bidding) ผู้ชม 59คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
22-03
2565
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านเมืองบาง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 96คน
7
 
21-03
2565
  ประกวดราคา : โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 97คน
8
 
12-03
2565
  ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช.๒๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 99คน
9
 
05-12
2564
  โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ตามประกาศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ชม 170คน
10
 
29-11
2564
  โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 163คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ
ผู้ชมเข้าวันนี้
80 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
165 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
4,291 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
9,358 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
54,370 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
108,485 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 80 คน | เมื่อวานนี้ : 165 คน | เดือนนี้ : 4,291 คน | เดือนที่แล้ว : 9,358 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 54,370 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 108,485 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500