สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 
 

1
 
06-05
2565
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการรับย้ายฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 10 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
27-04
2565
  ยกเลิกประกาศรายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ผู้ชม 11 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
08-04
2565
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ สพป.หนองคาย เขต 1 ผู้ชม 20 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
08-04
2565
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 31 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
30-03
2565
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 37 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
29-03
2565
  Recruitment of foreign teachers or Thai teachers to work as English and Chinese teachers in Quality Public School managed by the Nong Khai Primary Educational Service Area Office 1 ผู้ชม 28 คน
7
 
28-03
2565
  รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพ ผู้ชม 38 คน
8
 
14-03
2565
  ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ ตามมติ กศจ.หนองคาย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ชม 43 คน
9
 
14-03
2565
  ผลการพิจารณาย้ายครู กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปี ๒๕๖๕ ตามมติ กศจ.หนองคาย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ชม 181 คน
10
 
01-03
2565
  List of passed candidates for the selection of foreign teachers or Thai teachers to work as English in Quality Public School, Nong Khai Primary Educational Service Area Office 1 ผู้ชม 88 คน
   
1
 
19-05
2565
  เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอเต้นประกอบเพลง ผู้ชม 11 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
19-05
2565
  การใช้งานระบบการแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน (e-compensate) ผู้ชม 5 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
06-05
2565
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการรับย้ายฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 41 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
27-04
2565
  ยกเลิกประกาศรายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ผู้ชม 27 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
27-04
2565
  ยกเลิกประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษากรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 ผู้ชม 20 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
25-04
2565
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรกำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ผู้ชม 32 คน
7
 
08-04
2565
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 108 คน
8
 
30-03
2565
  Recruitment of foreign teachers or Thai teachers to work as English and Chinese teachers in Quality Public School managed by the Nong Khai Primary Educational Service Area Office 1 ผู้ชม 37 คน
9
 
30-03
2565
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 93 คน
10
 
16-03
2565
  รับสมัคร Junior ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษนอกตำรา ผู้ชม 63 คน
   
1
 
02-05
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา(เลือกรายการ) แบบ 1 และแบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 18คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
02-05
2565
  การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ, โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 14คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
20-04
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน ๔๐ โรงเรียน (e-bidding) ผู้ชม 18คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
24-03
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา (e-bidding) ผู้ชม 18คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
22-03
2565
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านเมืองบาง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 55คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
21-03
2565
  ประกวดราคา : โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 55คน
7
 
12-03
2565
  ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช.๒๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 62คน
8
 
05-12
2564
  โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ตามประกาศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ชม 127คน
9
 
29-11
2564
  โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 124คน
10
 
19-03
2564
  ประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 661คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ
ผู้ชมเข้าวันนี้
234 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
384 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,217 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
5,322 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
29,566 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
108,485 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 234 คน | เมื่อวานนี้ : 384 คน | เดือนนี้ : 5,217 คน | เดือนที่แล้ว : 5,322 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 29,566 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 108,485 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500